Truy cập nội dung luôn

Bài tuyên truyền cải cách hành chính

09/11/2023 16:40    50

Bài tuyên truyền cải cách hành chính

Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 06/4/2023 của UBND xã tuyên truyền cải cách hành chính xã Tịnh Ấn Đông năm 2023

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, của cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước và Nhân dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của công chức; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng văn minh, hiện đại. Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và tổ chức xã hội trong việc thực hiện cải cách hành chính; khuyến khích người dân, doanh nghiệp tích cực sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích và giám sát các hoạt động thực thi công vụ, kết quả thực hiện của địa phương. UBND xã Tịnh Ấn Đông triển khai các nhiệm vụ tuyên truyền cải cách hành chính gồm: 

 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Tuyên truyền chủ trương của Đảng và quy định của Nhà nước về CCHC; mục tiêu, ý nghĩa và các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình tổng thể CCHC của Chính phủ, của tỉnh, của thành phố và của xã đến cán bộ, công chức, người dân và toàn xã hội.           

- Tuyên truyền việc kiểm tra, đôn đốc, theo dõi đánh giá việc triển khai công tác CCHC. Việc thực hiện nhiệm vụ CCHC tại địa phương. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC.

- Tuyên truyền việc triển khai áp dụng thí điểm các sáng kiến, mô hình cải cách mới và các giải pháp có tính đột phá để nâng cao hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện CCHC tại địa phương.

- Tuyên truyền những cá nhân, tập thể điển hình ở địa phương; phản ánh những hạn chế, tồn tại của địa phương trong công tác CCCH.                

2. Cải cách thể chế

- Tuyên truyền các quy định của pháp luật về xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật ở các ngành, các cấp nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính khả thi trong công tác hoàn thiện và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã.

- Tuyên truyền công tác tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật hàng năm.

3. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC)

- Tuyên truyền việc ban hành các quy định về cải cách TTHC, kiểm soát TTHC liên quan đến người dân, trọng tâm là TTHC thuộc các lĩnh vực: Đất đai, xây dựng, đầu tư, bảo hiểm, thuế và các TTHC thuộc các lĩnh vực khác có số lượng, tần suất giao dịch lớn.            

- Tuyên truyền các kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2023-2025, nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

- Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn xã;

- Tuyên truyền việc giải quyết TTHC trực tuyến mức độ 3 và 4 trên Cổng dịch vụ công

 - Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Ngãi,  thành phố và của xã; số hóa kết quả TTHC để nâng cao tính công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí.

4. Cải cách tổ chức bộ máy 

- Tuyên truyền việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức theo chỉ đạo của cấp trên.            

- Tuyên truyền việc chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc của cơ quan hành chính trên môi trường số.                             

5. Cải cách chế độ công vụ

- Tuyên truyền kết quả xây dựng lại Đề án vị trí việc làm theo quy định của Chính phủ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức công vụ, có kiến thức chuyên môn tốt, có kỹ năng làm việc thành thạo, đảm đúng người, đúng việc, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.                   

- Tuyên truyền về kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh những cán bộ, công chức có sai phạm.     

6. Cải cách tài chính công                             

- Tuyên truyền việc thực hiện nghiêm túc đúng quy định về lập dự toán ngân sách nhà nước. Thực hiện quản lý tài chính ngân sách, quản lý sử dụng tài sản công.

7. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số

- Tuyên truyền nội dung Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Quảng Ngãi; Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 09/12/2021 của UBND tỉnh về phát triển Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 11072/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND thành phố ban hành Đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, quản lý điều hành của thành phố, giai đoạn 2021 - 2025.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy các nguồn lực đầu tư hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị công nghệ đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới phương thức làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước; giảm chi phí và thời gian xử lý công việc. Phát triển, nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC trực tuyến mức độ 3 và 4 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công - Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Ngãi.                          

- Công tác chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ trên môi trường mạng, biểu mẫu, chế độ báo cáo; việc tăng cường ứng dụng chữ ký số trong gửi, nhận văn bản, báo cáo điện tử giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội và các doanh nghiệp; việc thực hiện số hóa hồ sơ, lưu trữ hồ sơ công việc điện tử của các cơ quan nhà nước theo quy định.

- Tuyên tuyền đẩy mạnh việc sử dụng chữ ký số, định danh số, chuyển đổi số, số hóa kết quả giải quyết TTHC; cắt giảm giấy tờ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ.

8. Nâng cao chỉ số CCHC (PAR Index)

- Tuyên truyền việc xây dựng và triển khai Kế hoạch cải cách hành chính; nâng cao thứ hạng Chỉ số cải cách hành chính thành phố Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025.

- Tuyên truyền việc điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2040.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tài liệu đính kèm: Bài tuyên truyền cải cách hành chính.doc

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Xã Tịnh Ấn Đông | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Hồng Diễm

Điện thoại: 0932.541.472 – Điện thoại cơ quan: 0255 3842383

Địa chỉ: Thôn Bình Đẳng, Xã Tịnh Ấn Đông, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Email: nhdiem-thanhpho@quangngai.gov.vn